دوره و شماره: دوره 11، شماره 42، زمستان 1398، صفحه 7-118 
1. خشونت علیه زنان در آثار داستانی نویسنده زن معاصر فریبا وفی

صفحه 7-19

لیلا عاشقی قلعه؛ ناصر علیزاده خیاط؛ آرش مشفقی


3. بررسی توازی در سروده‌های فدوی طوقان شاعر زن معاصر فلسطین

صفحه 33-45

بشری گودرزی؛ روح الله صیادی نژاد؛ امیر حسین رسول نیا


5. بررسی پدیدارشناسانه چهره زنان در سفرنامه‌های ایرانیان

صفحه 63-74

فرامرز معتمددزفولی؛ حسن محدثی گیلوایی؛ علی زاهد


6. نقش زنان در شکل گیری فضاهای شهری

صفحه 75-83

محمد مهدی مولایی؛ آرزو لطفی