دوره و شماره: دوره 8، شماره 30، زمستان 1395، صفحه 7-112 
5. موانع مشارکت زنان بلوچ در فعالیت های اقتصادی و اجتماعی

صفحه 59-73

مجید کریم زاده؛ مهرناز فیاضی؛ فائزه میرکازهی ریگی