دوره و شماره: دوره 7، شماره 26، زمستان 1394، صفحه 7-123 
5. بررسی میزان مشارکت زنان در مدیریت پسماند

صفحه 65-76

مرضیه نوروزی جهان آباد؛ سیما سبزعلی پور


7. رویکردی روانشناختی به شخصیّت زن در شاهنامه فردوسی

صفحه 95-107

نسرین داودنیا؛ ناصر سراج خرمی؛ علی اکبر جولازاده اسمعیلی