دوره و شماره: دوره 4، شماره 14، زمستان 1391، صفحه 9-118 
3. موانع دستیابی زنان به سطوح مدیریتی میانی و ارشد

صفحه 43-54

محمد حسین پوز؛ بهمن حاجی پور؛ الهام حسینیان


4. نقش زن در زندگی پیامبران الهی

صفحه 57-68

علی اکبر افراسیاب پور؛ فلور ولی پور چهارده چریک


5. رابطه جو سازمانی نوآورانه و اشتیاق شغلی با رفتار مدنی سازمانی در کارکنان زن

صفحه 69-82

سحر صفرزاده؛ فرح نادری؛ پرویز عسگری؛ میر صلاح الدین عنایتی؛ علیرضا حیدرئی