دوره و شماره: دوره 3، شماره 9، پاییز 1390، صفحه 9-119 
7. زنان و مشارکت سیاسی

صفحه 99-109

محمد رضا علم؛ منا حمیدی نسب؛ سمیره حزباوی