دوره و شماره: دوره 3، شماره 10، زمستان 1390، صفحه 9-122 
2. فرشتگانِ تدبیرگر جهان زن نیستند

صفحه 21-37

سید محمد علی ایازی؛ سید حسام الدین حسینی