دوره و شماره: دوره 3، شماره 7، بهار 1390، صفحه 9-122 
6. نفقه ی زن در حقوق ایران ،فرانسه و سوئد

صفحه 79-93

حسن حیدری؛ منیژه حاجتی؛ یوسف ابراهیمی نسب


7. حجاب در ملل، ادیان و مذاهب

صفحه 95-107

آیت شوکتی؛ فاطمه حاجی قاسملو