دوره و شماره: دوره 2، شماره 6، زمستان 1389، صفحه 9-115 
1. زن از دیدگاه «می زیاده»

صفحه 9-24

رمضان رضایی؛ الناز امیری؛ پری ناز علی اکبری