نقش زنان درتوسعه پیامدهای اقتصادی تجارت چمدانی از قشم

نوع مقاله : مقاله اصلی

نویسندگان

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز، گروه جامعه شناسی، تهران. ایران.

چکیده

تحقیق حاضر  با هدف مطالعه پیامدهای اقتصادی تجارت چمدانی کالا از قشم به تهران توسط زنان بود. جامعه آماری تمامی زنانی که از قشم به تهران اقدام به انتقال کالا می نمایند. از جامعه آماری  مذکور به جمع آوری داده ها تا دستیابی به اشباع نظری به وسیله 50 مصاحبه نیمه ساختار یافته انجام شده در بین 30 زن انتقال دهنده و 20  کارشناس که به روش هدفمند و گلوله برفی تعیین شده اند، اقدام گردید. طرح پژوهش بر مبنای روش شناسی کیفی و نظریه زمینه ای استراس و کوربین بود. در این راستا داده ها تجزیه و تحلیل شده و در کدگذاری باز، 143 مفهوم و 1162 دلالت مفهومی، در کدگذاری محوری31 مقوله و در کدگذاری انتخابی، مقوله ی هسته ای " رفاه آفرین/چالش برانگیز" تعیین گردید. نتایج نشان داد که پاسخگویان تجارت چمدانی را با دو کارکرد متناقض پیامدهای مثبت و منفی اقتصادی برای زنان انتقال دهنده و خانواده هایشان، ساکنین و کسبه قشم، هم چنین برای جامعه و دولت ارزیابی نمودند. در مدل زمینه ای نیز نبود فرصت شغلی، عدم رسیدگی به اقشار محروم، نیاز مالی، اجبار، شرایط علی و همکاری با "چترباز"، زمینه نامناسب تجارت، بازدارندگی بازار تهران، بازار قشم، شرایط زمینه ای و آگاهی از قوانین گمرکی،کنترل غیرمستقیم، میانبرها و زمینه مساعد، شرایط مداخله گر در فرآیند تجارت چمدانی شناخته شدند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Role of Women in Developing the Economic Ramifications of Trunkload Merchandising from Qeshm

نویسندگان [English]

  • Esmat Hosseini
  • Sasan Vadie
  • Ehsan Rhmani Khalili
Islamic Azad University Central Tehran Branch, Department of sociology, Tehran, Iran.
چکیده [English]

This study aimed to study the economic ramifications of women's trunkload merchandising from Qeshm to Tehran. The poulation of the research included all women who engaged in commercial trunkloa transportting of commidity from Qeshm to Tehran.  Data gathered from the sample to achive theoretical data saturation via 50 half-structured interviews implemeted among 30  female transporter and 20 experts whom were assigned through targeted and snowball sampling. Research design was based on qualitative methodology and Strauss and Corbin’s Grounded Theory. The data were analyzed; in open coding, 143 concepts and 1162 conceptual implications, in axial coding, 31 categories, and in the selective coding, the core category of "prosperous / challenging" were determined. Respondents assessed baggage transport with two contradictory functions; positive and negative economic consequences for women and their families, residents and businesses of Qeshm, as well as for the community and government. In the grounded model, lack of job opportunities, lack of support for deprived people, financial need, obligation, causal conditions and cooperation with runners, customs and police’s violations, government corruption, inadequate business context, Tehran market barriers, Qeshm market, contextual conditions and knowledge of customs regulations, indirect control, shortcuts and favorable conditions, were considered as interfering conditions in the trunkload merchandising process.

کلیدواژه‌ها [English]

  • women’s role
  • economic ramifications
  • trunkload merchandising
  • Qeshm
- استراس، آنسلم، کوربین، جولیت. (1998). اصول روش تحقیق کیفی. بیوک محمدی. (1385). تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.                              
- بیابانی، غلامحسین، هادیانفر، سید کمال. (1386). فرهنگ توصیفی علوم جنایی. تهران: کارآگاه.
- خدنگ، حسین. (۱۳۹۴). روزنامه تجارت. کد خبر: ۱۴۰۸ http://tejaratonline.ir/fa/news.
- سیف، اله مراد. (1385). قاچاق کالا در ایران. تهران: مرکز پژوهش ­های مجلس شورای اسلامی.
- فلیک، یو. (1956). درآمدی بر پژوهش های کیفی در علوم انسانی. سید علی سیادت، عبدالرسول جمشیدیان و رضا نوروزی. (1385). قم: سما قلم.
- کامران، حسن. (1381). علل توسعه نیافتگی مناطق آزاد ایران. تحقیقات جغرافیایی،1(65-66)، ۴۲–۳۲.
- کریمى‌پور، یداللّه  و محمدى، حمیدرضا. (1383). سد نفوذ قاچاق کالا از وضعیت تا رویا پژوهش میدانى در محدوده استان هرمزگان. تحقیقات جغرافیایى، 12(73)، 211-241.
- معنایی، معصومه. (1383). بررسی عوامل موثر بر گرایش زنان به کار واسطه گری و قاچاق کالا و پیامدهای اجتماعی-فرهنگی آن. امور بانوان استانداری هرمزگان: بندرعباس.
- نمک شناس، رضا. (1383). بررسی پدیده قاچاق کالا و سوخت در استان سیستان و بلوچستان. وزارت امور اقتصادی و دارایی.
- Margaret Niger, Thomas. (2014) .Women and the Arts of Smuggling. African Studies Review, 44(2), 43-70.