نقش زن در استحکام خانواده با الگوگیری از فرهنگ غنی اسلامی

نوع مقاله : مقاله اصلی

نویسنده

دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، گروه معارف اسلامی، یزد ، ایران.

چکیده

هدف از پژوهش حاضر تبیین نقش زن در استحکام بنیان خانواده با الگوگیری از فرهنگ غنی اسلامی است. جامعه مورد بررسی آیات قرآن و جوامع روایی می‌باشد. نمونه پژوهش آیات الهی و روایات مربوط به نقش زنان در امر استحکام خانواده و موضوعات مرتبط با آن است. طرح پژوهش توصیفی تحلیلی است. اطلاعات از طریق اسنادی و کتابخانه‌ای حاصل شده است. تحلیل با استفاده از داده های به دست آمده از آیات قرآن و روایات مربوطه از کتب جوامع روایی صورت گرفته است. نتایج پژوهش نشان می‌دهد در فرهنگ غنی اسلامی راهبردهای بسیار زیاد، بسیار دقیق و بسیار موثر برای ایفای نقش زنان در استحکام خانواده ارائه شده است. برخی از مهم‌ترین این راه‌کارها شامل توجه زن به سنخیت همسر در تشکیل خانواده، پرهیز از بیان مطالب اختلاف افکن، دوری از انجام رفتارهای تنش زا، تاکید بر اظهار محبت زوجین نسبت به یک دیگر، تاکید بر انجام اعمال محبت زا بین زوجین، ترغیب زن به اطاعت همسر، رسیدگی شایسته به امور منزل، ترغیب زن به رعایت حال همسر، تشویق به رفتارهای زناشویی، تغافل زن از خطاهای همسر، و عفو و گذشت زن نسبت به همسر می‌شود. با به کارگیری موارد فوق و هنرنمایی زن حصول استحکام خانواده امری قطعی است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Role of Women in the Strength of the Family by Modeling on the Rich Islamic Culture

نویسنده [English]

  • Reza Baniasadi
Shahid Sadoughi University of Medical Sciences in Yazd, Department of Islamic Studies, Yazd, Iran.
چکیده [English]

The purpose of this study was to explain the role of women in strengthening the foundation of the family by modeling on the rich Islamic culture. The under study universe were the verses of Qur'an and narrative societies. The sample of the research included the divine verses and narrations concerning the role of women in strengthening the family and related issues. The research design was descriptive-analytical. The data was obtained through documents and libraries. The analysis was done using the data obtained from Quranic verses and related narrations from the books of narrative societies. The results showed that in the rich Islamic culture, numerous, very precise and very effective strategies were presented to indicate how the women play her role in the strength of the family. Some of the most important of these strategies included the woman's attention to her husband's compatibility in forming family, avoiding contentious content, stressful behaviors, emphasizing couples expressing love for each other, emphasis on performing loving acts between couples, encouraging the wife to obey her husband, proper housekeeping, encouraging the wife to respect her husband, encouraging marital behaviors, the wife neglecting her husband's mistakes, and forgiving her husband. By using the above items and the art of women, gaining the strength of the family could be a decisive matter.

کلیدواژه‌ها [English]

  • woman
  • family strength
  • rich Islamic culture
- قرآن کریم.
- ابن بابویه، محمد بن على‏. (1362 ش)‏. الخصال. ج2، محقق / مصحح: على اکبر غفارى. چاپ اول‏، قم‏: ناشر جامعه مدرسین‏.
‏- ابن بابویه، محمد بن على‏. (1376 ش). الأمالی( للصدوق). چاپ ششم‏، تهران: ناشر کتابچى‏.
- ابن بابویه، محمد بن على. (1413 ق). من لا یحضره الفقیه. ج3، چاپ دوم‏، قم: دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم.
- ابن حیون، نعمان بن محمد مغربى‏. ‏(1385 ق‏). دعائم الإسلام‏. ج2، محقق / مصحح: آصف فیضى‏. چاپ دوم‏، قم: مؤسسة آل البیت علیهم السلام.
- ابن شعبه حرانى، حسن بن على‏. (1404 ق). تحف العقول‏. محقق / مصحح: على اکبر غفارى. چاپ دوم‏،  قم‏: ناشر جامعه مدرسین‏.
- ابن قولویه، جعفر بن محمد. (1356 ق)‏. کامل الزیارات. محقق / مصحح: عبد الحسین امینى‏. چاپ اول‏، نجف اشرف: ‏دار المرتضویة.
- اربلى، على بن عیسى‏. (138ق‏). کشف الغمة فی معرفة الأئمة. ج1، محقق / مصحح: هاشم رسولى محلاتى‏. چاپ اول‏، تبریز: ناشر بنى هاشمى.‏
- امام خمینى، سید روح اللّه موسوى‌. (بی تا). تحریر الوسیلة‌. ج2، چاپ اول‏، قم: مؤسسه مطبوعات دار العلم‌.
- انصاریان، حسین. (1383 ش). نظام خانواده در اسلام. قم، ناشر: ام ابیها.
‌- تمیمى آمدى، عبد الواحد بن محمد. (1366 ش‏). تصنیف غرر الحکم و درر الکلم‏. محقق / مصحح: مصطفى درایتى‏. چاپ اول‏، قم: ناشر دفتر تبلیغات.
- تمیمى آمدى، عبد الواحد بن محمد. (1410 ق)‏. غرر الحکم و درر الکلم‏. محقق / مصحح: سید مهدى رجائى‏. چاپ دوم‏، قم: دار الکتاب الإسلامی.‏‏
- دیلمى، حسن بن محمد. (1412 ق‏). إرشاد القلوب إلى الصواب. ج1، چاپ اول‏، قم: ناشر الشریف الرضی.‏
- طبرسى، حسن بن فضل‏. (1412 ق)‏. مکارم الأخلاق‏. چاپ چهارم‏، قم: ناشر الشریف الرضى.
- طوسى، محمد بن حسن‌. (1407 ق‌). تهذیب الأحکام‌. ج7، محقق / مصحح: خرسان، حسن الموسوى‏. چاپ چهارم‌‏‏‏، تهران: ناشر دار الکتب الإسلامیة‌.
- طوسی، نصیرالدین محمد. (1413 ق)‏. اخلاق ناصری. چاپ اول، تهران: انتشارات علمیه اسلامیه‏. ‏‏‏‏‏   
- کراجکى، محمد بن على‏. (1410 ق)‏. کنز الفوائد. ج1، محقق / مصحح: عبد الله‏ نعمة. چاپ اول‏، قم: ناشر دارالذخائر‏.
- کلینى، محمد بن یعقوب‏. (1407 ق‏). الکافی. ج2، محقق / مصحح: على اکبر غفارى و محمد آخوندى. چاپ چهارم‏، تهران: دار الکتب الإسلامیة‏.
- کلینى، محمد بن یعقوب‏. (1407 ق‏). الکافی. ج5، محقق / مصحح: غفارى على اکبر و محمد آخوندى. چاپ چهارم‏، تهران: دار الکتب الإسلامیة.
- لیثى واسطى، على بن محمد. (1376 ش). عیون الحکم و المواعظ( للیثی). محقق / مصحح: حسین حسنى بیرجندى‏. چاپ اول‏، قم‏: ناشر دار الحدیث.
- مظاهری، حسین. (1386 ش). تربیت فرزند از نظر اسلام. تهران: مؤسسه انتشارات امیر کبیر
- مظاهری، حسین. (بی تا).خانواده در اسلام. قم: ناشر شفق.
- نورى، حسین بن محمد تقى‏. (1408 ق‏). مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل‏. ج14، محقق / مصحح: مؤسسة آل البیت علیهم السلام‏. چاپ اول‏، قم: مؤسسة آل البیت علیهم السلام‏‏.
- هلالى، سلیم بن قیس. (1405 ق)‏. کتاب سلیم بن قیس الهلالی. ج2، محقق / مصحح: محمد نصارى زنجانى خوئینى. چاپ اول‏، قم: ناشر الهادى.