اثربخشی تمرینات هوازی بر تعارض کار-خانواده و بهزیستی روان شناختی مدیران زن

نوع مقاله : مقاله اصلی

نویسنده

دانشگاه پیام نور خوزستان،گروه مدیریت ورزشی، اهواز، ایران

چکیده

هدف پژوهش حاضر تعیین میزان اثربخشی تمرینات هوازی بر تعارض کار – خانواده و بهزیستی روان شناختی مدیران زن بود. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه مدیران زن آموزش و پرورش ناحیه یک شهر اهواز است. نمونه شامل 30 نفر از جامعه مذکور است که به روش نمونه گیری هدفمند انتخاب و به صورت تصادفی  در دو گروه 15 نفری آزمایش  و کنترل قرار گرفتند. طرح پژوهش نیمه­آزمایشی به صورت پیش­آزمون - پس­آزمون باگروه کنترل بود. جهت جمع آوری داده ها از پرسشنامه تعارض کار- خانواده نت مه­یر(1996) و پرسشنامه بهزیستی روان شناختی ریف(2002) استفاده شد. مداخله برای گروه آزمایش به مدت 12 جلسه 60 دقیقه ای اجرا شد. برای تحلیل داده ها از روش کواریانس چندمتغیری و کواریانس تک متغیری استفاده شد. نتایج نشان داد که تمرینات هوازی بر تعارض کار- خانواده و بهزیستی روان شناختی مدیران زن اثربخش است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effectiveness of Aerobic Exercises on Family- Work Conflict and Psychological Well-Being in Female Managers

نویسنده [English]

  • Mohammad Hassan Ferdowsi
Khozestan Payam Noor University, Department of Sport Management, Ahvaz, Iran.
چکیده [English]

The purpose of this study was to investigate the effect of aerobic exercises on family- work conflict and psychological well-being in female managers. The statistical population of the study included all female managers in Ahvaz during the academic year of 2019-2020. The sample subsumed 30 female managers who were selected by purposive sampling procedure and randomly allocated in to two experimental and control group; 15 participants each. The design of the study was a quasi-experimental with pre-test, post-test and a control group. The Meyer (1996) Work-Conflict Conflict Questionnaire and Reef Psychological Well-Being Questionnaire were used to collect data. The experimental group was exposed to 12 sessions of 60 minutes’ aerobic exercise. The control group received none. multivariate analysis of covariance(MANCOVA) and analysis of covariance (ANCOVA) was performed to analyzed data. The results showed that aerobic exercises had significant effect on family- work conflict and psychological well-being in female managers .

کلیدواژه‌ها [English]

  • Aerobic exercise
  • family- work conflict
  • psychological well-being
  • female managers
- ابوالحسنی، اندیشه. (1399). اثربخشی بازآموزی اسنادی در کاهش تعارض کار خانواده، دلزدگی زناشویی و بهبود کیفیت زندگی در زنان شاغل. پایان نامه کارشناسی ارشد روانشناسی شخصیت. دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز.
- آجیلی، طیبه. (1397). اثربخشی12هفته تمرین ایروبیک بر ارزیابی فراشناخت بد شکلی بدن، افسردگی و بهزیستی روانشناختی زنان غیر ورزشکار. پایان نامه کارشناسی ارشد روان شناسی تربیتی. دانشگاه  آزاد اسلامی واحد اهواز.
- احمدیان ماژین، نسیبه، عابدی، پروین، آخوند، محمدرضا، رحیمی، علی، حکمت، خدیجه، احمدیان ماژین، زهرا. (1394). بررسی ارتباط تعارض کار و خانواده با کیفیت زندگی در ماماهای شاغل شهر اهواز. مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی ایلام، 23(7)، 76-54.
- جعفری، الهام، شریفی فر، فریده و علم، شهرام. (1398). نقش آفرینی زنان در مدیریت ورزش کشور با رویکرد آینده پژوهی. مجله مطالعات مدیریت ورزشی، 11(58)، 38-17.
- روحی، مژگان، تجربه کار، مهشید. (1394). بررسی اثربخشی فعال سازی رفتاری بر بهزیستی روان شناختی بیماران سوء مصرف مواد شهر کرمان. سومین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی.
- سبک رو، مهدی، فلاحی، محمدباقر. (1397). تبیین تعارض کار-خانواده از طریق سرمایه روان شناختی پرستاران. نشریه پژوهش پرستاری ایران،79(2)، 88-80.
- سلمان، زهرا. (1393). ارتباط بین ورزش و سلامت روان بانوان فرهنگی. فصلنامه روانشناسی تربیتی، 33(10)، 113-127.
- عسگری، پرویز، احتشام زاده، پروین، پیرزمان، سهیلا. (1389). رابطه پذیرش اجتماعی ونقش جنسیتی(آندروژنی) با بهزیستی روان شناختی در دانشجویان دختر. فصلنامه علمی- پژوهشی زن و فرهنگ، 2(5)، 110-99.
- عشقباز، محدثه، عارفی، مژگان، نوری، ابوالقاسم. (1393). بررسی تاثیر یک دوره تمرین هوازی برشادکامی، مهارت ارتباط اجتماعی و رضایت از زندگی در زنان. مجله زن و مطالعات خانواده، 7(25)، 92-69.
- فراهانی، ابوالفضل، حسینی، معصومه، مرادی، راضیه. (1396). اولویت بندی موانع پیش روی بانوان شاغل در انجام فعالیت­ های ورزشی استان البرز. مجله دانشکده بهداشت و انستیتوتحقیقات بهداشتی، 15(1)، ٣٤-٢٣.
- فیاضی، مرجان، ساروی، نازلی. (1395). بررسی تاثیر تضاد کار-خانواده مادران شاغل بر فرسودگی عاطفی و بهزیستی روانی آن ها. مجله مطالعات اجتماعی روانشناختی زنان، 14(4)، 122-95.
- مقتدایی، لیلا، سیادت، سید علی. (1397). مدلسازی معادلات ساختاری دربررسی ارتباط بین سرمایه اجتماعی و سرسختی شغلی مدیران زن در دانشگاه های منتخب. فصلنامه علمی -پژوهشی زن و جامعه، 9(4)، 315-291.
- نعامی، عبدالزهرا، محمودی کیا، مریم. (1398). رابطه تعارض کار- خانواده با فشار روان شناختی و رضایت زندگی. مجله روانشناسی، 23(1)، 111-99.
- Antunovic, D., & Linden, A. D. (2015). Disrupting Dominant Discourses: Heresproof of Interest in Women's Sports. Feminist Media Studies, 15(1), 157-159.
- Esmaielpour, R.,&Tafaghodi, H. M. (2017). Content analysis of women’smanagement and job promotion obstacles.Journal of woman in development andpolicy, 15(2), 169-85. (Persian).
- Hyde, A. L., Maher, J. P., & Elavsky, S. (2013),Enhancing our understanding of physical activity and wellbeing with a lifespan perspective. International Journal of Wellbeing, 3(1), 98-115.
- Kalantari,A, Rostami, M.S.,  Salman, Z,. & Refigi, M. (2019). The Effect of Aerobic Exercise on Stress and Fatigue of Em-ployed and Non-Employed Lactating Women. Journal of Pediatrics Review (JPR), 7(5), 9-9.
- Kane, M. J., & LaVoi, N. M. (2017). An Examinationof Intercollegiate Athletic Directors’ Attributions Regarding the Underrepresentation of Female Coaches in Women’s Sports. Journal of Women in Sport and Physical Activity, 2, 1-33.
- Karatepe, O.M., & Karadas, G. (2014). The effect of psychological capital on conflicts in the work–family interface, turnover and absence intentions. Int J Hosp Manage, 43,132-43.
- Leidy, H.J., Gardner, J.K., Frye, B.R., Snook, M.L., Schuchert, M.K., & Richard, E.L. (2004). Citculting ghrelin is  sensitive to changes in body weight during a diet and exercise program innorml-weight young woman .J Clin Endocrinol Metab, 89(6), 2659-2664.          
- Mihelic, K. K., & Tekavcic, M. (2014). Work-family conflict: A review of antecedentsand outcomes. International Journal of Management & Information Systems,18(1), 15-26.
- Purath, J., Michaels, M.A., McCabe, G., & Wilbur, J. (2006). A Brief Intervention to Increase physical Activity in Sedentary Working Women Une intervention ponctuelle en vue d’accroitre l’activite physique ches les travailleeuses sedentaires, CJNR. Canadian Journal of Nursing Research, 36(1), 76-91.
- Shohani, M., Mohammadnejad, S., Khorshidi, A. & Motazedi Kiani, S. (2019). Effectiveness of aerobic exercise on dimensions of quality of life in elderly females. Journal of Nursing and Midwifery Sciences (JNMS), 6(3), 112-117.
- Van Uffelen, J.G., Khan, A., & Burton, N.W. (2017). Gender differences in physical activity motivators and context preferences: a population-based study in people in their sixties. BMC Public Health, 17(1), 624.
- Walker, N. A., & Melton, E. N. (2015). Creating Opportunities for Social Change in Women’s Sport Through Academic and Industry Collaborations: An Interview With Kate Fagan. Journal of Intercollegiate Sport, 8(1), 82-95.