حجاب در ملل، ادیان و مذاهب

نوع مقاله : مقاله اصلی

نویسندگان

1 گروه ادبیات، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوی، ایران.

2 گروه ادبیات، دانشگاه آزاد واحد خوی، ایران.

چکیده

در این مقاله بعد از تعریف لغوی و اصطلاحی حجاب ،موضوع حجاب با نگاهی به تورات، انجیل و قرآن در دین یهود، مسیحیت، زرتشت و در دین اسلام و همچنین در میان ملیت های مختلف مانند اعراب و ایرانیان باستان و... بررسی شده و به  اهداف تشریع پوشش در شرع مقدس اسلام اشاره شده است.در نهایت تفاوت اساسی حجاب اسلامی با حجاب ادیان دیگر ،مشخص شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


قرآن کریم
احمدی، سید مهدی(1381) بررسی تطبیقی حجاب در اسلام و سایر ادیان،مجموعه مقالات همایش حجاب، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری.
اکبری دستک ، فیض الله (1384)مجموعه مقالات (حجاب پوشش و آراستگی)،ناشر دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج.
امینی، ابراهیم (1384) آشنایی باوظایف وحقوق زن ، مرکز چاپ ونشر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم
تاج لنگرودی،محمد مهدی (1375) پاسداران حجاب، نشر ممتاز، چاپ اول
جواهری، محمدرضا(1381) تاریخ حجاب در ادیان و فلسفۀ پوشش زنان و بازشناسی علل بی حجابی،مجموعه مقالات همایش حجاب، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری.
حاذقی، ابوالفضل(1365) زن از نظر حقوق اسلامی.
دورانت، ویل، تاریخ تمدن، ترجمه ابوالقاسم طاهری(1368)(جلد اول) چاپ دوم، سازمان انتشارات و آموزش انقلاب  اسلامی، تهران.
دورانت، ویل، تاریخ تمدن، ترجمه ابوالقاسم طاهری(1368)(جلد دوازدهم) چاپ دوم، سازمان انتشارات و آموزش انقلاب  اسلامی، تهران.
زیدان، جرجی، تاریخ تمدن اسلام، ترجمه علی جواهر الکلام(1382)، انتشارات امیرکبیر، تهران.
فتاحی زاده ، فتحیه (1379) حجاب ازدیدگاه قرآن وسنت ، ناشر مرکز انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی،چاپ سوم .
محمد زاده، علی ،سلیمانی-خلیل-زهرا (1384) زن،حجاب وحقوقی دیگر نگاهی دیگر، نشر فردوس.
محمدی اشتهاردی، محمد(1357) پوشش زن دراسلام،چاپ اول، کانون انتشارات ناصر، تهران.
مشکور، محمدجواد(1368) خلاصۀ ادیان در تاریخ دینهای بزرگ، چاپ سوم، انتشارات شرق، تهران.
مصطفوی(خمینی)،جعفری ورامینی-فریده-فاطمه (1382) زن از منظر اسلام ، ناشر بوستان قم
مطهری،مرتضی (1347) مسئله حجاب ، نشر انجمن اسلامی پزشکان ،چاپ اول