رابطه خوداثربخشی و مقبولیت اجتماعی با اضطراب اجتماعی در دانشجویان دختر

نوع مقاله : مقاله اصلی

نویسندگان

1 گروه روانشناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد آبادان، ایران.

2 گروه روانشناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد دزفول، ایران.

چکیده

هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه خوداثر بخشی و مقبولیت اجتماعی با اضطراب اجتماعی در دانشجویان دختر دانشگاه آزاد اسلامی شهر آبادان بود. نمونه شامل 100 دانشجوی دختربود که بصورت تصادفی  مرحله ای انتخاب شدند. در پژوهش حاضر برای گردآوری داده ها از سه مقیاس پرسشنامه خوداثربخشی (GSE)، مقبولیت اجتماعی کراون و مارلو و اضطراب اجتماعی (SAD و FNE) استفاده شد. نتایج تحلیل داده ها با استفاده از روش های آماری ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چند متغیری نشان داد که بین خوداثر بخشی و مقبولیت اجتماعی با اضطراب اجتماعی دانشجویان دختر رابطه معنی داری وجود دارد. همچنین از بین متغیرهای پیش بین خوداثر بخشی پیش بینی کننده مناسب تری برای اضطراب اجتماعی (متغیر ملاک) می باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


باقری، نسترن(1385) تأثیر ورزش اروبیک در خودپنداره، تأثیر خویشتن، شادکامی و پذیرش اجتماعی زنان رشت، پایان نامه کارشناسی ارشد روانشناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز.
براتی بختیاری، سیامک(1375) بررسی رابطه ساده و چندگانه متغیرهای خوداثربخشی و عزت نفس و خودپایی با عملکرد تحصیلی دانش آموزان سال سوم نظام جدید متوسطه شهرستان اهواز، پایان نامه کارشناسی ارشد علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شهید چمران اهواز.
بهارلویی، رویا (1377) رابطه کمال گرایی، هماهنگی مؤلفه های خود پنداشت، جایگاه مهار با اضطراب اجتماعی در دانشجویان با توجه به نقش تعدیل کننده حمایت اجتماعی، پایان نامه کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز.
خیر، محمد، صفری، استوار، لطیفیان، مرتضی، تقوی، محمدرضا، سامانی، سیامک (1387). اثر واسطه گری توجه متمرکز بر خود و خودکارآمدی اجتماعی بر ارتباط میان اضطراب اجتماعی و سوگیری های داوری. فصلنامه روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران، شماره 52، بهار 87، ص 3.
سردار آبادی، مهدی، شیرازی، حمید (1385). بررسی میزان شیوع فوبی اجتماعی، اضطراب، افسردگی و استرس در دانشکدة علوم تربیتی و روان شناسی دانشگاه فردوسی مشهد، پایان نامه کارشناسی دانشگاه فردوسی مشهد.
شفیعی نژاد، رویا (1382) رابطه پیشایند های مهم خود ناتوان سازی تحصیلی با این متغیر و ارتباط خود ناتوان سازی تحصیلی با عملکرد تحصیلی، اضطراب اجتماعی و آموزشگاهی دانش آموزان پسر پایه اول راهنمایی شهرستان اهواز، پایان نامه کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز.
عسگری، پرویز، حیدری، علیرضا، نادری، فرح، مرعشیان، فاطمه، نقی پور، سیما، ضمیری، امین (1388). راهنمای آزمونهای روانشناختی. نشر اهواز : دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، 
نادری، فرح، صفرزاده، سحر، مکوندی، فرزانه (1386). بررسی رابطه ابراز وجود و مقبولیت اجتماعی با احساس شادکامی در دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز. مجله یافته های نو در روان شناسی، سال دوم، شماره 5.
مهرابی زاده هنرمند، مهناز، نجاریان، بهمن، بهارلو، رویا(1378) رابطه کمالگرایی و اضطراب اجتماعی در دانشجویان، مجله علمی- پژوهشی روانشناسی، سال سوم، شماره3، ص 248-231.
 
Abrahamson,R.(2009). The relationship between anxiety, self-efficacy and career interests in university students. UMI/Pro Quest dissertation & theses , NR44673.DAI-B69/12,P.,205.
American psychiatric association. (2000). Diagnostic and statistical manual of mental disorders (4thed.text rev.). Washington , DC: Author.
Bandura. (1977). Self-efficacy : Toward a unifying thyoy of behavioral change. psychological Review , 84,191-215.
Crozier,W.R.,Alden,L.E.(2005).Social anxiety as a clinical condition.The essential handbook of social anxiety for clinicians. http://books.google.com.John Wiley&Sons Ltd.
Dadds,M.R., perin,S., Yule,w., (1998). Relationship between social desirability and self-repoety in young people.Journal of Abnormal child psychology,volume26,NO.1,311-317,Doi:101023/A:1022610702439
Davisш,T.E., Munson,M., &Tarzca, E. (2009). Anxiety disorders and phobias.InJ. Matson(Ed.), social behavior and social skills in children (pp.219-244).NewYork:springer science and Busieness Media,LLC.
Dewitz , M.A. (2004). Exploring the relationship between self-efficacy beliefs and purpose in life. Dissertation for the degree doctor of philosophy in the gradual school of the ohio state university.
Hannesdottir , D.K.& Ollendick , T.H.(2007). Social cognition and social anxiety among Icelandic school children. Child andi family behavior therapy , 29 , 43-58.
Kashdan ,T.B.& Roberts,J.E.(2004).Social anxietys impact on affect,curiosity,and social self-efficacy during a high self-focus social treat situation.Cognitive Therapy and Research, Vol. 28, No, 1,119-141.
Leary,M.R.,&Athorn,S.C. (1986). Self-efficacy, social anxiety, and inhibition hn hnterpersonal encounters.Journal of social and clinical psychology.4(3),256-267.
Leary,M.L., Hoyle, R.H. (2009). Handbook of individual differences in social behavior.http://books.google.com.
Leary,M.L.,Kowalski,R.M.(1998).Self presentation and social anxiety: Social anxiety as an early warning system.http://www.mcmaster.ca.
Matsuo, N. & Arai, K. (1998). Relationship among social anxiousness, public selfconsciousness, and social self-efficacy in children. Japanese Journal of Educational Psychology, 46, 21–30.
Miller,C. (2007). Social anxiety disorder (social phobia) symptoms and trea treatment,Journal of clinical psychiatry 2001;62 suppl,12:24-9.
Moree,B.(2010).The relationship among self-efficacy , negative ,self-statements , and social anxiety in children : A mediation. A thesis submitted to the graduate faculty of the Louisiana state university in partial of the requirements for the degree of master of arts in department of psychology.
Muris , P.(2002). Relationships between self-efficacy and symptoms of anxiety disorders and depression in a normal adolescent sample. personality and individual differences 32,337-348.
Norton , G.,Cox , B.J.,Hewitt , P.L.,&McLeod ,. (1997). Personality factors associated with generalized and non-generalized social anxiety. Personality and individual differences , 22,655-66.
Ragozzino , R.,L.(2009). A study of social desirability and self-steam. 37th Annual wester pennsylvania undergraduated psychology conference. http://academics.rmu.edu.
Schlenker , B.R.&Leary , M.R.(1982). Social anxiety and self-presentation : A conceptualization model. psychological bulletin , 92 , 641-669.
Sherer, M., Maddux, J. E., Mercandante, B., Prentice-Dunn, S., Jacobs, B., & Rogers, R.W. (1982). The Self-Efficacy Scale: Construction and validation. Psychological Reports, 51, 663-67.
Spence , S.H. , Donovan , C. , & Breckman – Toussaint , M. (1999). Social skills , social outcomes, and cognitive features of childhood social phobia. Journal of abnormal psychology, 108 , 211-221.
Strahan , E. (2002). The effects of social anxiety and social skills on academic performance , personality and individual differences , volume 34 , Issue 2 , pages 347-366.
Watson, D. & Friend, R. (1969). Measurment of social evaluative anxiety. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 33(4), 448-457.
Wheeler, V. A. & Ladd, G. W. (1982). Assessment of children’s self-efficacy for social interactions with peers. Developmental Psychology, 18, 795-805
Van roy , B. , Kristensen , H. , Groholt , B. , & Clench – Aas , J. (2009). Prevalence and characteristics of significant social anxiety in children aged 8-13 years : A Norwegian cross-sectional population study , social psychiatry psychiatric epidemiology , 44 , 407-415.