رابطه بین سبک های دلبستگی و دشواری درتنظیم هیجانی بارضایت زناشویی در معلمان زن جزیره کیش

نوع مقاله : مقاله اصلی

نویسندگان

1 گروه روانشناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم وتحقیقات فارس، شیراز، ایران.

2 بورد تخصصی روانپزشکی سازمان بهزیستی استان فارس

3 گروه روانشناسی بالینی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم وتحقیقات فارس، شیراز، ایران.

چکیده

هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه بین سبک های دلبستگی و دشواری در تنظیم هیجانی با رضایت زناشویی در معلمان جزیره کیش می باشد. نمونه این پژوهش شامل 100 نفر معلم زن متاهل بود که به روش نمونه گیری تصادفی ساده از بین تمامی معلمان انتخاب شدند. برای گردآوری داده ها از پرسشنامه سبک های دلبستگی سیمپسون، پرسشنامه دشواری در تنظیم هیجانی گراتز و رومر و پرسشنامه رضایت زناشویی انریچ استفاده شد. پژوهش حاضر از نوع همبستگی بود و نتایج تحلیل داده ها با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه نشان داد که بین سبک دلبستگی ایمن و رضایت زناشویی رابطه مثبت معناداری وجود دارد. اما بین سبک های دلبستگی ناایمن (دوسوگرا و اجتنابی) با رضایت زناشویی و همچنین دشواری در تنظیم هیجانی با رضایت زناشویی رابطه منفی معناداری وجود دارد. همین طور یافته ها نشان داد که بین سبک های دلبستگی و دشواری در تنظیم هیجانی با رضایت زناشویی رابطه ی چندگانه وجود دارد. همچنین تحلیل رگرسیون نشان داد که سبک دلبستگی دوسوگرا بهترین پیش بینی کننده ی رضایت زناشویی می باشد.

کلیدواژه‌ها


امینیان، مریم.(1388). بررسی رابطه دشواری درتنظیم هیجانی، رخدادهای منفی زندگی و تصویر از بدن با اختلالات تغذیه در زنان و دختران شهر اهواز. پایان نامه کارشناسی ارشد روان شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز.
تابع جماعت، محمد رضا. (1387). رابطه شیوه های دلبستگی با رضایتمندی زناشویی، آفتاب. ص 8.
ثنایی، باقر. (1379). مقیاس های سنجش خانواده و ازدواج، تهران: انتشارات رشد.
رجایی، علیرضا. نیری، مهدی. صداقتی، شیرین.(1386) سبکهای مختلف دلبستگی و رضایتمندی زناشویی، روانشناسان ایرانی، 3(12):347-356.
سلیمانیان، علی اکبر. (1373). بررسی تأثیر تفکرات غیر منطقی بر اساس رویکرد شناختی بر نارضایتی زناشویی. پایان نامه کارشناسی ارشد مشاوره، دانشگاه تربیت معلم تهران.
عباسی سرچشمه، ابوالفضل. (1384). بررسی رابطه ساده و چندگانه نگرش مذهبی و خوشبینی و      سبک های دلبستگی با رضایت زناشویی در دانشجویان مرد متأهل دانشگاه شهید چمران اهواز. پایان نامه کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی. دانشگاه شهید چمران اهواز.
عیدی، رقیه. خانجانی، زینب.(1385) بررسی رضایت زناشویی درسبک های مختلف دلبستگی، فصلنامه روانشناسی دانشگاه تبریز، 1 (2-3): 175-201.
 
Abbot, B (2005). Emotion Dysregulation and Re- Regulation: predictors of Relationship intimacy and Distress, Doctoral Dissrtation, Texas A& M university.
Ahmadi, K., Nabipoor, S. M., Kimiaee, S. A., & Afzali, M. H. (2010). Effect of family problem-solving on marital satisfaction. Journal of Applied Science, 10(8): 682-687.
Banse, R. (2004). Adult attachment and marital satisfaction evidence for dyadic configuration effects. Journal of social and personality Relationship 21, 273-282.
Bowlby , J. (1969). Attachment and loss: vol.1 attachment. New York: Hogarth.
Braubaugh, C, fraley, R. (2006). Transference and attachment. How do Attachment partners get carried forward from one Relationship to the next. Journal of society for personality and social psychology,32(4), 552-560.
Butzer, B, Campbell, L. (2008) Adult attachment, sexuall satisfaction and relationship satisfaction: A study of married couples. Journal of personal relationship,15 (2008), 141-154.
Cob,R.,Davila,J.,Bradbury.,T(2001). Attachment security and marital satisfaction: The role of positive perception and social support. Journal of personality and social psychologybulletin,27(9),1131-1143
Coutinho, J., Ribeiro, E., Ferreirinha, R., & Dias, P. (2010). The Portuguese version of the Difficulties in Emotion Regulation Scale and its relationship with psychopathological symptoms. Rev Psiq Clin Journal, 37(4),145-151
Crowley, A.K (2006). The relationship of adult attachment styles and interactive conflict styles to marital satisfaction. Doctoral Dissertation Texas A& M university.
Distky, M (2008) Attachment and satisfaction in midlife marriages. Doctoral Dissertation, Northcentral university.
Dunham, S. M. (2008). Emotional skillfulness in African American marriage: intimate safety as a mediator of the relationship between emotional skillfulness and marital satisfaction. Dissertation of Doctor of Philosophy, University of Akron.
Feeny, J. and Noller-p. (1990). Attachment style and verbal descriptions of romantic love parents. Journal of social and personal Relation ships, 8, 187-215.
Gouin, J.P., Glaser, R., Loving, T., Mararkey, W., stowell, J., Houts, c., Glaser, J. (2009). Attachment avoidance Predicts in flammatory response to marital conflict. Journal of Brain, Behaviour and immunity, 23 ,898-904.
Gratz, K. L., & Roemer, L. (2004). Multidimensional assessment of emotion regulation and dysregulation: Development, factor structure, and initial validation of the difficulties in emotion regulation scale. Journal of - Psychopathology Behavior Assessment ,26, 41-54.         
Haseley, R.M. (2006).Marital satisfaction among newly married couples: Association with religiosity and romantic attachment style. Journal of psychology and social, 26,262-270
Huber, C. H.,Navarro, R. L., Womble, M. W., and Mumme, F. L (2010). Family Resilience and Midlife Marital Satisfaction. The Family Journal of Counseling and Therapy for Couples and Families, 1-10.
Hwang, J. (2006). A processing model of emotion regulation: insights from the attachment system. Doctoral dissertation, College of Arts and Sciences, Georgia State University.                                       
Kane, H. s., Jamerka, L.,Guichards, A. C., Ford, M. B., Collins., N., Feeny, B. C. (2007). Feeling supported and How are Partner’s attachment style predicts the other partners relationship experiences. Journal of social and personal relationship, 24 (4), 535-555.
Kring, A. M., & Werner, K. H. (2004). Emotion Regulation and Psychopathology. In P. Philippot, & R. S. Feldman (Eds.). The regulation of Emotion (pp.359-385). New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates Publishers. Journal of Family communication,3(1) ,48-62.
Kirby, Js. (2007). Treating emotion Dysregulation in a couples context: a Pilot sudy of a couples skills Group intervention. Journal of marital and family Therapy, 33(3), 375-391. 
Laurent, H., Powers, S. (2007). Emotion Regulation in emerging adult couples: Temprerament, attachment, and HPA response to conflict. Journal of Biological Psychology, 76 (2007), 61-71.           
Lopes, P. N., Brackett, M. A., Nezlek, J., Schultz, A., Sellin, I., & Salovey, P. (2004).Emotional intelligence and social interaction. Journal of Personality and Social PsychologyBulletin, 30, 1018-1034.
Robyn,A.P.,Evelyn,D.S. (1998).Attachment and marital adjustment changing families, challenging futures 6 Th Australian institute of family studies conference melborn 25-27 november 1998
Saavedra, M., Champan., K., Rogge. (2009). Attachment and Relationship quality Hostile conflict and Mindfulness as Mederators. Journal of family Psychology, 24(4), 380-390.                                 
Simpson, J.A., Collins, A., Tran, s., Haydon, KC. (2007). Attachment and the experience and expression of emotion in Romantic Relationships: A development Perspective. Journal of Personal and social Relationship, 99(2), 355-367.
Steuber, K. (2005). Adult attachment conflict style and relationship satisfaction a comprehensive model. Thesis for the degree master of Art in Communication: university of Delware.                                     
Yelsma, P., & Sherilyn, M. (2003). An Examination of Couples' Difficulties With Emotional Expressiveness and Their Marital Satisfaction. Journal of family communication,3(1),41-62.