نویسنده = سحر صفرزاده
تعداد مقالات: 8
1. رابطه جهت گیری هدف و فراشناخت با خودکارآمدی تحصیلی در دانشجویان دختر

دوره 8، شماره 28، تابستان 1395، صفحه 23-36

سحر صفرزاده؛ فاطمه سادات مرعشیان


2. رابطه تفکر انتقادی و فراشناخت با موفقیت تحصیلی در دانشجویان دختر

دوره 7، شماره 25، پاییز 1394، صفحه 29-43

سحر صفرزاده؛ فاطمه سادات مرعشیان


4. رابطه جو سازمانی نوآورانه و اشتیاق شغلی با رفتار مدنی سازمانی در کارکنان زن

دوره 4، شماره 14، زمستان 1391، صفحه 69-82

سحر صفرزاده؛ فرح نادری؛ پرویز عسگری؛ میر صلاح الدین عنایتی؛ علیرضا حیدرئی


8. زن بزهکار و عوامل شخصیتی و فرهنگی مرتبط با آن

دوره 1، شماره 1، پاییز 1388، صفحه 81-95

سحر صفرزاده