دوره و شماره: دوره 6، شماره 21، پاییز 1393، صفحه 9-129 
8. اسراییلیات و خوار داشت زنان

صفحه 119-129

فاطمه ممیزی؛ علی بهادری