دوره و شماره: دوره 5، شماره 17، پاییز 1392، صفحه 9-112 
3. رابطه فرهنگ سازمانی و هوش هیجانی با کارآفرینی سازمانی در کارکنان زن

صفحه 41-53

فاطمه سادات مرعشیان؛ فرح نادری؛ علیرضا حیدرئی؛ میر صلاح الدین عنایتی؛ پرویز عسگری


5. رابطه بین خشونت خانوادگی با کارکرد خانواده در زنان

صفحه 65-73

ایران مهدیزادگان؛ محمد رضا حق شناس؛ سید حمید آتش پور