دوره و شماره: دوره 3، شماره 8، تابستان 1390، صفحه 9-108 
1. تأثیر عوامل درونی و بیرونی بر بروز رفتارهای کارآفرینانه زنان

صفحه 9-22

هاجر آرامون؛ حبیب الله میرغفوری؛ حبیب زارع احمدآبادی


2. رابطه بین بخشودگی و رضایت زناشویی زوجین کرمانشاهی

صفحه 23-33

عادله زهتاب نجفی؛ زهرا درویزه؛ مهرانگیز پیوسته گر


7. آسیب شناسی لزبینیسم

صفحه 83-96

محسن دوست کام؛ مهناز مهرابی زاده هوشمند؛ سجاد علی قنواتی؛ سپیده پورحیدری