عوامل موثر بر توسعه و موانع باز دارنده کارآفرینی زنان روستایی

نوع مقاله : مقاله اصلی

نویسندگان

دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان، گروه ترویج و آموزش کشاورزی، ملاثانی، ایران.

چکیده

هدف پژوهش حاضر شناسایی  عوامل موثر بر توسعه و موانع بازدارنده کارآفرینی زنان روستایی شهرستان کرمانشاه می باشد.  نمونه مورد پژوهش زنان روستا های سیاه بید، گاکیه، کرناچی  و قزانچی از بخش مرکزی شهرستان کرمانشاه بود که به صورت در دسترس انتخاب ودر مصاحبه شرکت کردند. طرح پژوهش توصیفی –تحلیلی بود. برای گردآوری اطلاعات از روش کتابخانه ای و مصاحبه با شرکت کنندگان استفاده شد. اطلاعات به دست آمده با روش تحلیلی مورد بررسی قرار گرفت. نتایج  پژوهش نشان داد  که عوامل مؤثر برتوسعه کارآفرینی شامل  ابتکار عمل ، فعال بودن، شناسایی فرصت ها، پشتکار، تلاش و غلبه بر موانع وشایستگی های  فردی  زنان است ، به این معنی که کارآفرین بدون نیاز به درخواست یا دستور دیگران دست به کار می شود.  هم چنین مشخص شد که کارآفرینی یک فعالیت اقتصادی است که مستلزم جستجوی مستمر برای یافتن ایده های تازه و نوآوری و پتانسیل سود آوری وابسته است.موانع  بازدارنده کارآفرینی زنان روستایی به ترتیب موانع اجتماعی ـ فرهنگی، موانع حمایتی ـ اقتصادی و موانع مدیریتی گزارش شد. تحقیقات نقش زنان کارآفرین در سلامت اقتصاد و اجتماعی شدن را نیز نشان داد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Development Affecting Factors and Inhibitors on Rural Women Entrepreneurship

نویسندگان [English]

  • Bahman Khosravipour
  • Nadia Ani
  • Abdolazim Ajili
  • Abbas Abdeshahi
Agricultural Sciences and Natural Resources University of Khuzestan, Department of Agricultural Extension and Education, Mollasani, Iran.
چکیده [English]

The aim of this study was to identify the factors affecting the development and barriers to entrepreneurship of rural women in Kermanshah. The study sample was women from Siah Bid, Gakieh, Karnachi and Ghazanchi villages in the central part of Kermanshah city who were selected and participated in the interview. The research design was descriptive-analytical. Library method and interview with participants were used to collect data. The obtained data were analyzed by analytical method. The results showed that the effective factors in entrepreneurship development included initiative, activism, identifying opportunities, perseverance, effort and overcoming obstacles and individual competencies of women, which meant that the entrepreneur worked without the demand or request of others. Entrepreneurship has also been found to be an economic activity that required a constant search for new and innovative ideas and dependent profitability potential. Barriers to rural women entrepreneurship were reported as socio-cultural barriers, supportive-economic barriers and managerial barriers, respectively. Research has also revraled the role of women entrepreneurs in economic health and socialization.

کلیدواژه‌ها [English]

  • development factors affecting
  • barriers
  • entrepreneurship
  • rural women
- شعبانعلی فمی، حسین. (1388). اصول ترویج و آموزش کشاورزی. تهران: نشر دانشگاه پیام نور.
- آراستی، زهرا، روحانی، شهرزاد، لطفعلی، بهنود. (1382). تجزیه و تحلیل عوامل موثر فرایند راه‌اندازی کسب و کارهای کارآفرینانه. مجموعه مقالات برگزیده و خلاصه مقالات پذیرفته شده اولین همایش اشتغال و نظام آموزش عالی.
- خسروی‏پور، بهمن، صفاری، حامد. (1389). نقش کارآفرینی زنان روستایی در کشور. ارائه شده به همایش ملی زن و اهداف توسعه هزاره، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد.
- دلفانی،مریم، حسین پور،اکبر، نجفی، علی، حسینی، سیدمحمود. (1397). بررسی و شناخت موانع و محدودیت-
های کارآفرینی در بخش کشاورزی. نشریه جغرافیا و روابط انسانی، 1(1)، 13-1.
- روشن، احمدرضا، حسینی لرگانی، مریم. (1388). اشتغال و بیکاری دانش آموختگان زن. نشریه نامه آموزش عالی، دوره جدید، 2(6)، 82-67.
- عبدالملکی، جمال، یوسفی افراشته، مجید، پیرمحمدی، مهرداد، سبک رو، مهدی، محمدی، نوشیروان. (1387). بررسی رابطه مهارت‏های کارآفرینی و کارآفرینی سازمانی. توسعه کارآفرینی، 2، 130-129.
- فیض بخش بازرگان، سیدعلیرضا، دهقان‏پور فراشاه، علی. (1381). فرایند تصمیم گیری شروع به کارآفرینی( مطالعه موردی کارآفرینی ایرانی). فصلنامه دانش مدیریت، 58(559)، 97-84.
- قوامی، هادی. و لطفعلی‏پور، محمدرضا. (1387). بررسی عوامل موثر بر انتخاب کارآفرینی در مقایسه با اشتغال دستمزدی دانش‏آموختگان: مطالعه موردی دانشگاه فردوسی مشهد. مجله دانش و توسعه، 15(24)، 182-163.
- کرباسی، علیرضا، اثنی عشری، هاجر، عاقل، حسن. (1387). پیش بینی اشتغال بخش کشاورزی در ایران. مجله اقتصاد در توسعه کشاورزی (علوم و صنایع کشاورزی)، 22(2)، 42-31.
- کاظمی، عالیه. و مقیمی، بهزاد. (1397). بررسی موانع توسعه کارآفرینی زنان در ایران با استفاده از فرایند تحلیل سلسله مراتبی. فصلنامه زن و جامعه، 9(34)، 249-274.
- گلراد، پروانه. (1384). عوامل موثر در توسعه کارآفرینی زنان ایرانی. زن در توسعه و سیاست (پژوهش زنان). 3(1)، 123-101.
- معین الغربائی، مریم، هوره، سیدبهاءلو. (1386). آگاهی، نگرش و عملکرد زنان درباره کارآفرینی، انگیزه‏ها و موانع. قابل دسترس در سایت نظام جامع اطلاع رسانی اشتغال. http://www.jobportal.ir/s3/Default.aspx?ID=15_1_1545
- مقیمی، سیدمحمد. خنیفر، حسین. و قادری، اسماعیل. (13786). بررسی مهارت‏های کارآفرینانه مدیران و اثر بخشی سازمانی در کسب و کار‏های کوچک و متوسط.  فصلنامه دانش مدیریت، 2، 110-93.
- ممیز، آیت اله.، قاسمی، عاطفه و قاسمی،فاطمه. (1392). بررسی عوامل موثر در توسعه کارآفرینی زنان. رشد فناوری، فصلنامه تخصصی پارک ها و مراکز رشد، 9(35)، 22-15.
- میر غفوری، سیدحبیب اله، صیادی تورانلو، حسین، طاهری دمنه، محسن. (1388). تبیین و تحلیل موانع موثر بر کارآفرینی زنان( مطالعه موردی: استان یزد). پژوهش‏نامه مدیریت تحول، 1(2)، 64-47.
- ناهید، مجتبی. (1388). چیستی و چرایی کارآفرینی و کارآفرینی سازمانی در یک نگاه. بررسی‏های بازرگانی،  7(34)، 58-39.
- ویسی، هادی، بادسار، محمد. (1384). بررسی عوامل موثر بر نقش اجتماعی زنان در فعالیت‏های روستایی:مطالعه موردی استان کردستان. نشریه روستا و توسعه، 8(4)،  42-19.
- یعقوبی فرانی، احمد، سلیمانی، عطیه، موحدی، رضا. (1393) . تحلیل عوامل مؤثر بر کارآفرینی زنان روستایی. فصلنامه علمی مطالعات اجتماعی روان شناختی زنان، 12(4)، 42-7.
- Al-Kwifi, O. S., Tien Khoa, T., Ongsakul, V., & Ahmed, Z. U. (2020). Determinants of female entrepreneurship success across Saudi Arabia. Journal of Transnational Management, 25(1), 3-29.
- Appelstrand, M., & Lidestav, G. (2015). Women entrepreneurship–a shortcut to a more competitive and equal forestry sector?. Scandinavian journal of forest research, 30(3), 226-234.
- Balachandra, L. and Dublish, P. (2019). Women for Women in Entrepreneurship: Understanding the Role of Other Women for Women’s Entrepreneurship, Crittenden, V.L. (Ed.) Go-to-Market Strategies for Women Entrepreneurs, Emerald Publishing Limited, 239-260.
- Byrne, J., Fattoum, S., & Diaz Garcia, M. C. (2019). Role models and women entrepreneurs: Entrepreneurial superwoman has her say. Journal of Small Business Management, 57(1), 154-184.
- Davidsson, P. (2015). Entrepreneurial opportunities and the entrepreneurship nexus:
A re-conceptualization. Journal of business venturing, 30(5), 674-695.
- Fernandes, P. (2018). 7 Challenges Women Entrepreneurs Face (and How to Overcome Them). https://www.businessnewsdaily.com/5268-women-entrepreneur-challenges.html
- Gümüsay, A. A. (2015). Entrepreneurship from an Islamic perspective. Journal of
Business Ethics, 130(1), 199-208.
- Igwe, P., Newbery, R., & Icha-Ituma, A. (2018). Entrepreneurship challenges and
gender issues in the African informal rural economy
.  Springer International Publishing, Springer, Cham.
- Jyoti, J., Sharma, J., & Kumari, A. (2011). Factors affecting orientation and
satisfaction of women entrepreneurs in rural India. Annals of Innovation &
Entrepreneurship,
2(1), 5813
- Kamberidou, I. (2020). Distinguished” women entrepreneurs in the digital economy and the multitasking whirlpool. Journal of Innovation and Entrepreneurship, 9(1), 3.
- Lawless, M. (2014). Age or size? Contributions to job creation. Small Business
Economics, 42(4), 815-830.
- Li, Y., & Rama, M. (2015). Firm dynamics, productivity growth, and job creation
in developing countries: The role of micro-and small enterprises. The World
Bank Research Observer, 30(1), 3-38.
- Maden, C. (2015). A gendered lens on entrepreneurship: Women entrepreneurship in Turkey. Gender in Management: An International Journa, 30(4):312-331. DOI: 10.1108/GM-11-2013-0131
- Mason, C., & Brown, R. (2014). Entrepreneurial ecosystems and growth oriented
entrepreneurship. Final Report to OECD, 30(1), 77-102.
- Nazer, S. (2020). The problem of women entrepreneurs. https://www.wamda.com/2020/03/problem-women-entrepreneurs Peak & Marshall. 2006. The Implementation of an Entrepreneurship Development Strategy in Canada: The Case of the Atlllantic Region. Paris:OECD.
- Raghuvanshi, J., Agrawal, R., & Ghosh, P. K. (2017). Analysis of barriers to women entrepreneurship: The DEMATEL approach. The Journal of Entrepreneurship, 26(2), 220-238.
- Sangolagi, K., & Alagawadi, K. (2016). Woman entrepreneurs. International Journal of Advancement In Engineering Technology Management & Apllied Science, 3(1), 216-222.
- Walter, S. G., & Block, J. H. (2016). Outcomes of entrepreneurship education: An
institutional perspective. Journal of Business Venturing, 31(2), 216-233.
- Yadav, V., & Unni, J. (2016). Women entrepreneurship: research review and future directions. Journal of Global Entrepreneurship Research, 6(1), 12.