بررسی عوامل انگیزشی احراز پست های مدیریتی درکارکنان زن ادارات کل تربیت بدنی منطقه غرب کشور

نوع مقاله: مقاله اصلی

نویسنده

دانشگاه آزاد اسلامی، واحد سنندج، گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، سنندج، ایران.

کلیدواژه‌ها

موضوعات