جایگاه زنان در اقتصاد دوره ساسانی

نوع مقاله: مقاله اصلی

نویسنده

دانشگاه آزاد اسلامی، واحد شوشتر، گروه تاریخ، ایران

موضوعات


احمدی اشرف ، 1364، قانون و دادگستری در شاهنشاهی ایران باستان ،  وزارت فرهنگ و هنر، تهران.

اشوهیشتان امید ،روایت امیداشوهیشتان، ترجمه نزهت صفای اصفهانی ، 1376، نشر مرکز ، تهران.

بارتلمه کریستیان ، زن در حقوق ساسانی، ترجمه ناصرالدین صاحب الزمانی، 1337، مؤسسه مطبوعاتی، تهران.

بویس مری ، زردشتیان با ور ها و آداب دینی آنها ، ترجمه عسکر بهرامی، 1381 ، انتشارات ققنوس، تهران .

رضوی مسعود ، 1350 ،تربیت ایرانیان در شاهنشاهی ایران پیش از اسلام، انتشارات مدرسه عالی پارس، تهران.

سگالن مارتین ، جامعه شناسی خانواده ، ترجمه حمید الیاسی ، 1380 ،نشر مرکز، تهران.

شهزادی رستم ، 1386 ،گفتاری درباره کتاب ماتیکان هزارداتستان، انتشارات فروهر، تهران.

فردوسی ابوالقاسم ، 1369 ،شاهنامه ، انتشارات امیر کبیر، تهران.

علوی هدایت الله ، 1377 ، زن در ایران باستان،انتشارات هیرمند، تهران.             

کریستن سن آرتور ،  ایران در زمان ساسانیان،ترجمه رشید یاسمی، 1382،  دنیای کتاب، تهران.

گلبن محمد ، 1374 ،چند متن پهلوی ، ترجمه ملک الشعرای بهار، نشر سپهر، تهران.

گیلانی اشراف الدین ، 1356، دیوان نسیم شمال ، نشر احیا، تبریز .

مظاهری علی اکبر ، 1377، خانواده ایرانی در روزگار پیش از اسلام، نشر قطره، تهران.

مهرین شوشتری عباس ، 1349، کشور داری و جامعه ایران در زمان ساسانیان، مؤسسه مطبوعات عطائی، تهران.

میرفخرایی مهشید ، 1367، روایت پهلوی، ،  انتشارات مطالعات و تحقیقات فرهنگی، تهران.

احسان یارشاطر و دیگران، 1377، تاریخ ایران از سلوکیان تا فروپاشی دولت ساسانیان، پژوهش دانشگاه کمبریج، تهران، انتشارات امیر کبیر.

 

 

Dadestani Denig,translated by E.W west, Volume 18 , oxforduniversity

Denkard,Translated by E.W.West, oxford university,1897

Jivanji Jamshedji Modi,”The MARRiAGe CeRemony of the PeRSiS,Bombay,1921

madigani Hazar Dadistan,translated by Anahit Perikhanian,Columbia university Newyork,Mazda Publisher,1997