مقایسه هوش فرهنگی، هوش هیجانی، سازگاری فردی-اجتماعی دانشجویان زن و مرد دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز

نوع مقاله: مقاله اصلی

نویسندگان

دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اهواز، گروه روانشناسی، اهواز، ایران.

چکیده

هدف از پژوهش حاضر، مقایسه هوش فرهنگی ، هوش هیجانی و سازگاری فردی-اجتماعی دانشجویان زن و مرد دانشگاه آزاد اسلامی اهواز بود.نمونه پژوهش  250  نفر (125 زن و 125 مرد ) بودند که با روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب شدند. برای اندازه گیری متغیرها از مقیاس هوش فرهنگی انگ و همکاران ،پرسشنامه هوش هیجانی شات و پرسشنامه سازگاری فردی – اجتماعی کالیفرنیا استفاده شد.پژوهش حاضر از نوع علی- مقایسه ای بود و برای تجزیه تحلیل داده ها از روش آماری تحلیل واریانس چند متغیری (مانوا) استفاده شد . نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که بین هوش فرهنگی ، هوش هیجانی و سازگاری فردی-اجتماعی دانشجویان زن و مرد تفاوت معنی داری وجود دارد .بنابراین فرضیه های پژوهش تأیید شدند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


آقا یوسفی،علیرضا ؛ شریف، نسیم  (1390). بررسی رابطه حس انسجام و هوش هیجانی دانشجویان دانشگاه آزاد   تهران، مطالعات روان شناختی، دوره هفتم،شماره 13، صص73-51.

اصفهانی اصل، مریم (1381). مقایسه سازگاری فردی- اجتماعی و عملکرد تحصیلی دانش آموزان دختر سال سوم نظام جدید، پایان نامه  کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز.

ادیب راد،نسترن.(1386). هوش فرهنگی در سازمان های امروزی،فصلنامه مشاوره شغلی و سازمانی،دوره 1، شماره 1، صص:36-25.

باستانی،سوسن؛ صالحی هیکویی،مریم(1386). سرمایه اجتماعی شبکه و جنسیت : بررسی ویژگی های ساختی، تعاملی و کارکردی شبکه اجتماعی زنان و مردان در تهران.نامه علوم اجتماعی،شماره 30،صص 95-63.

برادبری،تراویس ؛ گریوز،جین.(1387).EQ  چیست و چرا مهم تر از   IQ است،ترجمه هادی ابراهیمی، چاپ اول،تهران: نشر نواندیش.

برادبری، تراویس؛ گریوز، تراویس(2005). هوش هیجانی: مهارتها و آزمونها. ترجمه حمزه گنجی(1386). چاپ دوم،  نشر ساوالان.

توماس، دیوید. سی؛  اینکسن،کر( 2004 ). مهارتهای انسانی برای کسب و کارهای جهانی: هوش فرهنگی، ترجمه ناصر میرسپاسی، احمد ودادی و اعظم دشتی ( 1388 ). چاپ اول، تهران: میثاق.

جلالی، سیداحمد (1381). هوش هیجانی. نشریه پژوهشکده تعلیم و تربیت، فصلنامه تعلیم و تربیت وزارت آموزش و پرورش، سال هجدهم، شماره 2-1، صص 103-89.

جوشن لو، محسن ؛ رستمی،رضا ( 1388 ). روان شناسی بین فرهنگی،چاپ اول،تهران: ارجمند.

حیدری، مصطفی (1387). بررسی رابطه هوش هیجانی با سازگاری اجتماعی دانشجویان پسر دانشگاه قم. پایان  نامه کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی، دانشگاه تهران.

خاشع، وحید؛ مستمع،محمد(1390). هوش فرهنگی مدیران، عامل کلیدی موفقیت در مدیریت سازمان های هزاره سوم، ماهنامه مهندسی فرهنگی، سال پنجم، شماره 51و52.

خسرو جاوید،مهناز(1381). بررسی اعتبار و روایی سازه مقیاس هوش هیجانی شات در نوجوانان، پایان نامه کارشناسی ارشد روان شناسی عمومی،دانشگاه تربیت مدرس تهران.

خوش کنش، ابوالقاسم؛ اسدی، مسعود؛ شیرعلیپور، اصغر؛ کشاورز افشار، حسین.(1389). پژوهشی نقش نیازهای بنیادین و حمایت اجتماعی در سازگاری اجتماعی دانش آموزان مقطع متوسطه. فصلنامة روانشناسی کاربردی،سال چهارم،شماره1(13)، صص94-82.

دوستار،محمد.(1387). مدیریت شوک فرهنگی در سازمانها و مؤسسات بین المللی، پیک نور، سال هفتم، شمارة سوم،صص38-27.

دهشیری، غلامرضا(1382). هنجاریابی پرسشنامه بهره هیجانی بار-آن برای ارزیابی جنبه های مختلف هوش هیجانی دانشجویان دانشگاههای تهران، پایان نامه کارشناسی ارشد روان شناسی،دانشگاه علامه طباطبایی.

رحمانی، زین العابدین ؛تهرانی پور، رضا. ( 1388 ). هوش فرهنگی ؛ نیاز مدیران امروزی، نشریه صنعت خودرو،سال دوازدهم،شماره127.

شریفی درآمدی،پرویز.(1386). هوش هیجانی و معنویت.چاپ اول،تهران: انتشارات سپاهان.

صفوی،محبوبه؛ موسوی لطفی،سیده مریم ؛ لطفی،رضا (1388 ). بررسی همبستگی بین هوش هیجانی و سازگاری عاطفی – اجتماعی  دانش آموزان دختر پیش دانشگاهی شهر تهران، مجله دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی،سال چهاردهم، شماره 5،صفحات 261-255.

عسگری، پرویز؛حیدری،علیرضا؛ نادری،فرح ؛ مرعشیان، فاطمه؛ نقی پور ،سیما؛  ضمیری، امین.(1388). راهنمای آزمون های روان شناختی، چاپ اول، انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز.

فتحى، آیت اله؛رضاپور، یوسف؛ یاقوتى آذر، شهرام (1389).تعیین رابطه بین نیاز هاى بنیادین و حمایت اجتماعى با سازگارى اجتماعى، مطالعات امنیت اجتماعی، (25):131-146.

فیضی، سمیرا(1389). مقایسه هوش فرهنگیداوطلبان ورزشی دختر و پسر دهمین المپیاد فرهنگی- ورزشی دانشجویان کشور، پایان نامه کارشناسی ارشد،رشته مدیریت ورزشی،دانشگاه تهران.

قاطع زاده، عبدالامیر (1384). رابطه بین شیوه های فرزند پروری والدین با رفتار سازش دانش آموزان دختر پایه های سوم و چهارم ابتدایی شهرستان دشت آزادگان،پایان نامه کارشناسی ارشد،دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز.

قدم پور،عزت الله؛ مهرداد،حسین؛جعفری،حسنعلی(1390). بررسی رابطه ی بین ویژگی های شخصیتی و هوش فرهنگی کارکنان سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان لرستان، فصلنامه روان شناسی تربیتی،سال دوم،شماره اول،صص101-81.

کاظمی،معصومه(1387). بررسی ارتباط هوش فرهنگی و عملکرد کارکنان جامعه المصطفی العالمیه،پایان نامه کارشناسی ارشد، رشته مدیریت دولتی، دانشگاه تهران.

کافی،سیدموسی (1389). مقایسه سازگاری تحصیلی در بین دانشجویان دختر و پسر دانشگاه گیلان  ،تازه ها و پژوهشهای مشاوره،دوره 9، شماره 36،صص127-140.

کرمی،رعنا(1390). ساخت و هنجاریابی هوش فرهنگی : تهران :انتشارات روان سنجی.

ملایی، عین اله؛ آسایش، حمید؛ تقوی کیش، بهزاد؛ قربانی، مصطفی (1390).تفاوت جنسیتی و هوش هیجانی در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی گلستان، مجله علمی دانشکده پرستاری و مامایی بویه گرگان، دوره هشتم، شماره2،صص34-30.

میکائیلی منیع، فرزانه(1389). رابطه سبکهای هویت، تعهد هویت و جنسیت باسازگاری دانشجویان با دانشگاه، مطالعات روان شناختی، دوره 6، شماره 2.

هومن،حیدرعلی؛ کوشکی،شیرین؛ قاسمی، لیلی(1389). بررسی عملی بودن، اعتبار، روایی و نرم یابی آزمون پاره تست سازگاری فردی و رابطه آن با سلامت روان در دانش آموزان دوره اول دبیرستان، تحقیقات روانشناختی ،دوره دوم،شماره هشتم، صص 102-87.

یارمحمدیان،احمد؛ کمالی، فاطمه.( 1386 ). بررسی رابطه هوش هیجانی با خودشکوفایی دانش آموزان پایه اول دبیرستان، مجله علوم اجتماعی و انسانی دانشگاه شیراز،دوره بیست و ششم، شماره سوم.صص 226-211.

 

Adeyemo ,DA (2008). Demographic Characteristics and Emotional Intelligence   Among Workers in Some Selected Organisations in Oyo State, Nigeria.Vision- The Journal of Business Perspective, 12(1): 43-48.

Ang. S., Van Dyne, L., Koh, C. & Ng, K.Y. (2004). The measurement cultural intelligence,working  Paper, presented at the  Academy of management symposium on Cultural Intelligence in the 21st century, New Orleans, LA.

Almran, J. I., & Punamaki, R. (2008). “Relationship between gender, age, academic achievement, emotional intelligence, and coping styles in Bahraini adolescents”. Individual Differences Research, 6( 1): 104-119.

Bissessar,C.(2011).Gender, age differences and emotional intelligences: implications for workforce development. Available on:

http://uwispace.sta.uwi.edu/dspace/handle/2139/8699

David, L., Van Rooy, A. A. & Chockalingam, V. (2004). Group differences in

emotional intelligence scores: theoretical and practical implications.Personality and Individual Differences, 38 (3), 689-700.

Early, P.C. and Ang, S. (2003). Cultural Intelligence: Individual interactions across cultures, Stanford University Press, Stanford.

Kettl ,P.(1998). Alaska Native Suicide: Lessons for Elder Suicide. International psychogeriatrics, 10(2):205-211.

Mary Basil, N.(2011).Ethnic Group, Age and Gender Differences in Social Adjustment of Teenagers in Nigeria, International Journal of Psychological Studies , 3(1);58-68.

Mayer,J.D., Salovey,P., & Caruso,D.(2000). Models of emotional intelligence. R.J.Sternber(Ed.), The hand book of intelligence (pp 396-420).New

Patel,K.G.(2009). A study of sociometric appraisal in relation to social adjustment of higher secondary school students. International Referred Research Journal,2(21),36-40.

Sadock , B.J., sadock , V.A. (2003). synopsis of psychiatry Philadelphia : lippincott williares & wilkins.

Saklofske, D.H., Austin, E.J. , Rohr, B.A. , & Andrews,J. (2007). Personality, emotional intelligence and exercise. Journal of Health Psychology,  12 (6).

Salovey, P. & Mayer, J. D. (1990). Emotional intelligence. Imagination, Cognition, and Personality, 9, 185-211.

Schutte, N.S., Malouff, J.M., Hall, L.E., Haggerty, D.J., Cooper, J.T., Golden, C.J., et al. (1998). Development and validation of a measure of emotional intelligence. Personality and Individual Differences, 25, 167-177.

Tsai,T.& Lawrence,N.(2011). The relationship between cultural intelligence and cross-cultural adaptation of international students in Taiwan. International conference on management (ICM) Proceeding. available on:

http://www.internationalconference.com.my/proceeding/icm2011_proceedin g/044_373_ICM2011_PG0569_0583_CULTURAL_INTELLIGENCE.pdf

Vedadi1,A., Kheiri,B., Abbasalizadeh.M.(2010). The relationship between cultural intelligence and achievement: a case study in an Iranian company.Iranian Journal of Management Studies (IJMS),3(3) : 25 - 40.

Yi-Chen, Sung.(2009). A Study of the Relationship among Cultural Intelligence, Emotional Intelligence, Cultural Shock, and Cross-cultural Adjustment. Department of Business Administration, National Chung Hsing University Institutional Repository – NCHUIR. Available on: http://nchuir.lib.nchu.edu.tw/ir/handle/309270000/32746