وفای به عهد زنان در زندگی زناشویی

نوع مقاله: مقاله اصلی

نویسنده

گروه معارف، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات خوزستان،اهواز، ایران

چکیده

دیدگاه اسلام نسبت به زن و خانواده همواره مبتنی بر قداست و احترام بوده است. با بررسی روایات و تدبر در آن می توان دریافت که اسلام شخصیت ویژه ای برای زنان قائل شده است. نکاح نهادی عاطفی، اجتماعی و حقوقی است که محصول آن زوجیت است. از جمله عناصر در پایداری زوجیت وفاداری بوده که آیات و روایات متضمن لزوم وفاداری در مطلق پیمان ها و ضرورت پایبندی به همبستگی عاطفی در پیمان زناشویی، مهمترین ادلّه ی وجوب وفاداری به شمار آمده است.حسن معاشرت، رازداری، رعایت الزامات حقوقی چون نفقه و عشق و محبت نیز در تعمیق و توسعه ی وفاداری موثر می باشد. بدون تردید وفاداری بستر شکل گیری اعتماد در روابط زوجین می باشد.

کلیدواژه‌ها