رابطه وابستگی خاص نسبت به همسر و سلامت روان در دبیران اهواز

نوع مقاله: مقاله اصلی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز

2 گروه روان شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات خوزستان، اهواز، ایران

3 روان شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز

چکیده

تحقیق حاضر به  بررسی رابطه ی بین وابستگی خاص نسبت به همسر و سلامت روان در دبیران متأهل (زن) شهر اهواز انجام گرفت. نمونه شامل 135 دبیر زن بودکه به صورت نمونه گیری خوشه ای انتخاب شدند. ابزارهای مورد استفاده عبارتند از:  پرسشنامه وابستگی خاص نسبت به همسر (SSDW) - پرسشنامه سلامت روان (SCL-25). این تحقیق ازنوع همبستگی بوده و برای تجریه و تحلیل دادها از ضریب همبستگی پیرسون استفاده گردید. نتایج نشان داد که بین وابستگی خاص نسبت به همسر و سلامت روان  رابطه مثبت معنی دار مشاهده گردید.  سطح  معنی دار در این تحقیق   در نظر گرفته شده است.

کلیدواژه‌ها