تحلیل شخصیت زن با دیدگاهی برگرفته از روان شناسی تحلیلی (منظومه خسرو و شیرین نظامی)

نوع مقاله: مقاله اصلی

نویسنده

دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول، گروه زبان و ادبیات فارسی، دزفول، ایران.

چکیده

 با تحلیل منظومه‌ خسرو  و شیرین خصوصا شخصیت شیرین از نظرگاه روانشناسی تحلیلی ‌می‌توان دریافت ‌که طبق تحلیل های شینودابولن که از شاگردان و پیروان یونگ است شخصیت شیرین با آرتمیس (الهة ماه و شکار) مطابقت می کند برای نشان دادن چنین تطبیقی از شواهد شعری استفاده شده است و در نهایت مشخص شد که شیرین از بسیاری وجوه با الهة ماه شکار یونان باستان مطابقت می کند.  

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Analysis of Woman Character Based on Psychoanalytic Point of View(Khousrow and Shirin Rhymed Writing)

نویسنده [English]

  • Farzaneh Yousef-ghanbari
Islamic Azad university Dezful Branch, Department of Persian Language and Literature, Dezful, Iran.
چکیده [English]

Apparently there was no any relationship between Jung, Shirin and Nezami. By analyzing the Khousrow and Shirin rhymed writing specially Shirin character from psychoanalytic point of view may came to conclusion that according to the Shinowdabolen analysis  who was one of Jung students and follower that Shirin character may match with Artimes ( Moon and hunting goddess). To demonstrate such a comparing the poetic evidences were used as implementations. And ultimately was concluded that Shirin matched Artimes the moon and hunting goddess of Greek mythos from various aspects.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Nezami
  • Shirin
  • Jung
  • Artimes
  • Shinowdabolen

- افلاطون (1469). ضیافت، محمد علی فروغی (1387).  چاپ دوم، تهران، انتشارات جامی.

- بولن، شینودا (1984). نمادهای اسطوره ای و روان شناسی زنان، ترجمه  آذر یوسفی (1386). چاپ چهارم، تهران، روشنگران و مطالعات زنان.

- دورانت، ویلیام جیمز (1927). یونان باستان، ترجمه امیر حسین آریان پور، فتح الله مجتبایی و هوشنگ پیر نظر (1381). چاپ هشتم، تهران، شرکت علمی و  فرهنگی.

- کمپل، جوزف. قدرت اسطوره، ترجمه عباس مخبر (1377). چاپ چهارم، تهران، نشر مرکز.

- نظامی گنجوی، الیاس بن یوسف، خسرو و شیرین با تصحیح حسن وحید دستگردی (1381). چاپ اول، تهران، برگ نگار.

- یونگ، کارل گوستاو، آیون. ترجمه پروین فرامرزی و فریدون فرامرزی (1383). چاپ اول، مشهد، آستان قدس رضوی.

- یونگ، کارل گوستاو، روان شناسی و دین، ترجمه فؤاد روحانی (1386). چاپ چهارم، تهران، علمی فرهنگی.