تعداد مقالات: 342
28. سیمای زن از دیدگاه فوزیه ابوخالد، شاعر معاصر عربی

دوره 8، شماره 28، تابستان 1395، صفحه 7-21

محسن سیفی؛ صدیقه جعفری نژاد


29. بازتاب اسلام در ادبیات داستانی عراق مطالعة موردی: داستان‌های آمنه صدر (بنت الهدی)

دوره 8، شماره 29، پاییز 1395، صفحه 7-30

مرتضی زارع برمی؛ سید عدنان اشکوری؛ فاطمه کاظمی؛ سمیه سلطانی


30. بررسی اثربخشی آموزش تفکیک خویشتن بر رابطه با جنس مقابل در دانشجویان دختر

دوره 8، شماره 30، زمستان 1395، صفحه 7-17

حسین امیری طلب؛ احمد اعتمادی


31. مقایسه اثربخشی درمان متمرکزبر شفقت و درمان بهزیستی بر سرمایه روانشناختی دانشجویان دختر دچار شکست عاطفی

دوره 9، شماره 31، بهار 1396، صفحه 7-21

جمیله احمدپور دیزجی؛ کیانوش زهراکار؛ علیرضا کیامنش


32. اعتبار ،پایایی و ساختار عاملی نسخه کوتاه فارسی مقیاس باورها درباره زنان

دوره 9، شماره 32، تابستان 1396، صفحه 7-19

نگار صادقی؛ جعفر حسنی؛ علیرضا مرادی؛ شهرام محمدخانی


33. تحلیل سیمای زن در آیینۀ شعر «جمال نصاری»

دوره 9، شماره 33، پاییز 1396، صفحه 7-21

علی اکبر محسنی؛ محمد بستان؛ بهناز نظری


34. نقش شبکه‌های اجتماعی زنان کارآفرین بر انگیزش شغلی: نقش میانجی هوشیاری کارآفرینانه

دوره 9، شماره 34، زمستان 1396، صفحه 7-20

پروانه گلرد؛ الهه عسگری؛ مریم حسینی؛ عامر دهقان نجم آبادی


35. جایگاه و هویت زن در جدال گفتمان های ایرانی(با تاکید بر گفتمان امام خمینی)

دوره 10، شماره 35، بهار 1397، صفحه 7-22

یارمحمد قاسمی؛ مهرداد نوابخش؛ روح الله استاک


36. نقش رسانه‌ای هنر در هویت بخشی به زنان فرودست مبتنی بر آرای پسااستعماری گایاتری اسپیوک

دوره 10، شماره 36، تابستان 1397، صفحه 7-21

صدیقه پورمختار؛ شمس الملوک مصطفوی؛ سیدمحمد مرندی


39. زن آرمانی و اثیری در منظومۀ عاشقانۀ هشت‌بهشت امیرخسرو

دوره 11، شماره 39، بهار 1398، صفحه 7-16

آسیه ذبیح نیا عمران


40. نقد و تحلیل مضامین اجتماعی رمان سووشون (سیمین دانشور)

دوره 11، شماره 40، تابستان 1398، صفحه 7-19

مریم محمودی؛ فائزه اشرفیان


41. ضعف یادگیری و عملکرد تحصیلی دختران دانش‌آموز مقطع متوسطه؛ واکاوی تجارب دبیران زن

دوره 11، شماره 41، پاییز 1398، صفحه 7-31

محمد امینی؛ سید احمد مدنی؛ فاطمه باغشیخی


42. خشونت علیه زنان در آثار داستانی نویسنده زن معاصر فریبا وفی

دوره 11، شماره 42، زمستان 1398، صفحه 7-19

لیلا عاشقی قلعه؛ ناصر علیزاده خیاط؛ آرش مشفقی


45. رابطه تفکر انتقادی و فراشناخت با موفقیت تحصیلی در دانشجویان دختر

دوره 7، شماره 25، پاییز 1394، صفحه 29-43

سحر صفرزاده؛ فاطمه سادات مرعشیان


46. نقش سرمایه اجتماعی زنان در انقلاب اسلامی یران

دوره 7، شماره 24، تابستان 1394، صفحه 23-38

فریدون اکبرزاده؛ انوشه دربندی


47. رابطه باورهای مذهبی و رضایت از زندگی در میان پرستاران

دوره 7، شماره 23، بهار 1394، صفحه 21-31

علی مهداد؛ علی اسدی


48. فضیلت اخلاقی قناعت درزندگی زن و مرد

دوره 6، شماره 22، زمستان 1393، صفحه 27-39

سیدکاظم موسوی


49. رابطه کمال گرایی و رفتار پرخاشگرانه در میان زنان بسکتبالیست

دوره 6، شماره 21، پاییز 1393، صفحه 31-41

ایران مهدیزادگان؛ زهرا سلیمیان


50. بررسی تأثیر آموزش مهارتهای زندگی بر اضطراب و پرخاشگری همسران شهداء

دوره 1، شماره 1، پاییز 1388، صفحه 3-16

مهناز مهرابی زاده هنرمند؛ لیلا گراوند؛ سوره ارضی