نویسنده = علی اکبر جولازاده اسمعیلی
تعداد مقالات: 1
1. رویکردی روانشناختی به شخصیّت زن در شاهنامه فردوسی

دوره 7، شماره 26، زمستان 1394، صفحه 95-107

نسرین داودنیا؛ ناصر سراج خرمی؛ علی اکبر جولازاده اسمعیلی